top of page

Policy för hantering av personuppgifter

Rönninge Salem Fotboll, org nr 812800-2899, Rönningevägen 48, 144 64 Rönninge (nedan kallad RSF) är personuppgifts-ansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för RSF:s verksamhet. RSF har som ändamål att bedriva fotbollsverksamhet i enlighet med Idrotts­rörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att RSF ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

RSF behandlar personuppgifter för att:

 • administrera löpande föreningsaktiviteter (t ex träningsverksamhet och medlemsmöten),

 • kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m m) samt

 • hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m m).

 

RSF hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicenser. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

 

RSF behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och Salems kommun.

 

RSF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i RSF

 • Föreningsadministration

 • Deltagande i RSF:s träningsverksamhet

 • Deltagande i RSF:s tävlingsverksamhet

 • Licenshantering

 • Ansökan om bidrag

 • Sammanställning av statistik och uppföljning

 • Utbildningar arrangerade av RSF

 • Kontakt med medlem

 • Besök på vår hemsida

 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)

 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land (d v s land utanför EU) och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om RSF vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

RSF har nedan sammanställt lagliga grunder för behandling av personuppgifter som sker inom RSF:s verksamhet:

Hur länge sparar RSF dina personuppgifter?

RSF kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i RSF har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende RSF:s behandling av dina personuppgifter. RSF ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får RSF ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket

 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt

 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

 

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

 

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Intergritetsskyddsmyndigheten, besök www.imy.se.

 

Mer information om hur RSF arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.


Om du vill veta mer

Har du frågor om RSF:s personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

bottom of page